Nhóm Selenium Basic

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được:

 • Có được những khái niệm và kiến thức căn bản về Automation trong kiểm thử.
 • Có thể làm được Selenium IDE.
 • Có thể làm được các testcase căn bản bằng Selenium WebDriver.
 • Có khả năng tự học và tự tìm hiểu nâng cao sau khóa học.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 • Để học khóa Selenium bạn nên có kinh nghiệm về testing khoảng 6 tháng, có nhu cầu học thêm về Automation Test.
 • Nếu chưa có kinh nghiệm về kiểm thử bạn nên học khóa Software Testing Foundation trước để nắm các kiến thức căn bản.
 • Khóa học hướng đến các bạn có đam mê lập trình, hoặc có mong muốn chuyển sang làm automation test trong tương lai. Do số lượng giới hạn nên nhóm sẽ ưu tiên các bạn có đủ các tiêu chí trên trước.

TÀI LIỆU HỌC TẬP

 • Slide giáo trình chia sẻ sau các buổi học.
 • Các nguồn website/ebook chia sẻ trong thời gian học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
—————–

1. Introduction and Overview
 • Course introduction and Q/A
 • Introduction to automation testing
 • Selenium overview (IDE, WebDriver 2)
 • Install Firefox (v46.0.1)
 • Install localhost with XAMPP
 • Install a practicing website on localhost
 • Install Selenium IDE and run the first steps – Practicing some simple cases.

2. Selenium IDE (Basic)

 • Introduction to Selenium IDE
 • Install Addons Firebug & Firepath
 • Use Locators in Selenium IDE (ID, NAME, XPATH, CSS)
 • Customize, save and export a script in Selenium IDE
 • Hands-on in the project

3. Selenium IDE (Advanced)

 • Data-Driven with SelBlocks (Load data from XML)
 • Practicing and Hands-on about Selenium IDE / SelBlocks data-driven

4. Basic Java and Selenium WebDriver (JUnit)

 • Guide to install Java JDK environment
 • Install Eclipse and Create new Java project
 • Basic Java Programing (Variables and Types, If Else Statement, Operators…)
 • Import Selenium package (version 2.53)
 • Creating the first script in Selenium Webdriver

5. Locators in Webdriver

 • Locators:
  • ID
  • Name
  • CSS Selector
  • XPATH
  • Dynamic Xpath
  • v.v..
 • Hands-on and working with Locators.

6. Working with Elements & Commands (Part 1)

 • Working with website elements: Button, Textbox, Radio Button, Checkbox, Dropdown…
 • Working with WebDriver Commands: click, sendKey, getText, isDisplayed, isSelected, getTitle, getURL, close, quit…)

7. Working with Elements & Commands (Part 2)

 • Navigation in Selenium (Back – Refresh – Forward)
 • Handling Alerts / Popup
 • Hands-on and working with Elements / Commands in the Project

8. Verify the result

 • Verify and Assert web elements
 • Practicing: Verify/Assert and Waits
 • Verify by Screenshot

9. Test and Summary knowledge

 • Testing about Selenium IDE (All previous Lesson)
 • Testing about WebDriver (All previous Lesson)

10. AutoIT

 • Why do we learn AutoIT?
 • Automating desktop application & Practicing the real application
 • Connecting AutoIT and WebDriver: Working with the upload form
 • Practicing: Upload file with Selenium WebDriver

11. TestNG

 • Overview about TestNG
 • How to use TestNG in the project
 • Annotations in TestNG
 • DataProviders / Grouping / XML
 • Cross Browser Testing using TestNG
 • Practicing about TestNG

12. Page Object Model (POM)

 • Introduction to the POM
 • How to implement POM
 • Practicing about POM
 • Working in the Project with POM

13. Data Driven Framework (Apache POI)

 • Introduction to the POI
 • Read data from Excel
 • Write data to Excel
 • Practicing and working with Excel data

14. Review: TestNG, POM & POI

 • Working in the project with TestNG, using POM and loading data from Excel (POI)

15. Final Test (All previous Lesson)

ĐĂNG KÝ THAM GIA